3 mahalledeki 40 adet hazine arazisi satılacak

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Karahasanuşağı, Pınarbaşı ve Yoğunsöğüt Mahalleleri’nde yer alan konut alanı ile ham toprak vasfındaki 40 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 38’i Karahasanuşağı Mahallesi’nde yer alıyor. İlçe merkezindeki Pınarbaşı ile kırsal Yoğunsöğüt Mahallesi’nde ise 1’er taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki konut alanı niteliğindeki taşınmazlar için 5 bin ila 9 bin 500 lira arasında muhammen bedel belirlendi. Pınarbaşı Mahallesi’ndeki taşınmaz ise 145 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 15 Eylül 2021 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge,  tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi,  gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

- Elbistan Kaynarca, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.elbistankaynarca.com/haber/7772301/3-mahalledeki-40-adet-hazine-arazisi-satilacak