ŞEMAİLİ ŞERİF

Yemliha Gürlek
Yemliha Gürlek

ŞEMAİLİ ŞERİF

Ne uzun ne kısa, bir orta boylu
Övül­müş se­çil­miş en güzel soylu
Alem­ler için­de Ceb­ra­il huylu
Seni özler yer­ler gök­ler efen­dim.

Do­lu­nay­dan par­lak, gül pembe yüzlü
Cö­mert­ler cö­mer­di, en doğru sözlü
Ben­li­ğin var­lı­ğın, ha­ya­tın özlü
Sana yanar durur özler efen­dim.

Kir­pik­le­ri uzun, göz­le­ri kara
Özel ya­ra­tıl­mış her hâli vera
Dağ­lar ıyıl­mış yo­lu­na sıra sıra
Seni bek­ler durur dağ­lar efen­dim.

Var­lı­ğın se­be­bi ebet ve ezel
Nur­dan ya­ra­tıl­mış her şey­den özel
Bilip gör­dü­ğü­müz her şey­den güzel
Seni özler yaz­lar güz­ler efen­dim

Saç­la­rı dal­ga­lı bo­yun­da denge
Ah­la­ki Ku­ran­dır ge­rek­mez belge
Be­de­ni bo­yan­mış en güzel renge
Çi­çek­ler sana açar solar efen­dim.

Gü­zel­li­ği­ni dile ge­tir­mez kelam
Met­hi­ni an­la­tıp ya­za­maz kalem
Var­lı­ğı­nı sana borç­lu bu alem
Seni bek­ler uzar yol­lar efen­dim.

Eren­le­rin seni yaz­mış öve­rek
Yı­ka­nıp arın­mış sen­de­ki yürek
Şiş­man değil zayıf değil mü­ba­rek
Seni özler durur gül­ler efen­dim.

Göğ­sün­de en ince elif­ten bir hat
Her ko­nu­da ey­le­miş­sin iç­ti­hat
Hak­kı­mız sana he­lal­dir kat kat
Seni özler durur kul­lar efen­dim.

Ey kerem sa­hi­bi seni öz­le­riz
Yıl­lar çağ­lar geçti seni göz­le­riz
Sarp yol­la­rı senin için düz­le­riz
Seni özler açık eller eller efen­di

Göğ­sün­den gö­be­ğe kıl­dan bir çizgi
Boyu boynu gümüş, her hâli izgi
Kim­se­ye ben­ze­mez sen­de­ki yazgı
Seni özler durur hal­ler efen­dim.

Sır­tı­na nü­büv­vet mührü vu­rul­muş
Mirac Hic­ret ay­rı­ca­lık ve­ril­miş
Arş ve alem hür­me­ti­ne ku­rul­muş
Seni özler durur ruh­lar efen­dim.

Iz­dı­ra­bı üm­me­ti­nin iş­le­ri
Zor gün­ler­de derde der­man eş­le­ri
Tane tane inci gibi diş­le­ri
Seni özler över dil­ler efen­dim.

Alnı geniş, kaş­lar ka­vis­li ince
Sa­ka­lı gür geniş, ya­nak­lar düzce
Bu Gür­lek aş­kı­na dalar de­rin­ce
Seni özler coş­kun sel­ler efen­dim.

- Elbistan Kaynarca, Yemliha Gürlek tarafından kaleme alındı
https://www.elbistankaynarca.com/makale/7027304/yemliha-gurlek/semaili-serif