İMAR TOP­LAN­TI­SI

Geç­ti­ği­miz hafta İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası (İMO) El­bis­tan ilçe tem­sil­ci­li­ği­nin ev sa­hip­li­li­ğin­de, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Meh­met GÜR­BÜZ Bey’ in, be­le­di­ye­mi­zin de­ğer­li tek­nik kad­ro­su­nun ve El­bis­tan’ın bir­bi­rin­den de­ğer­li mimar ve her mes­lek da­lın­dan mü­hen­dis­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı bir bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na bende ka­tıl­ma fır­sa­tı bul­dum. Top­lan­tı­yı dü­zen­le­yen ve El­bis­tan’da bu­lu­nan, El­bis­tan’ı imar eden tek­nik iş­le­ri­ne yön veren kad­ro­la­rı bu­luş­tur­du­ğu ay­rı­ca mi­sa­fir­per­ver­li­ği için İMO El­bis­tan ilçe tem­sil­ci­li­ği­ne te­şek­kür edi­yo­rum.

Sev­gi­li okur­la­rım, ka­tıl­mış ol­du­ğum bu top­lan­tı­da edin­di­ğim iz­le­nim­le­ri siz de­ğer­li in­san­la­rın gö­rüş­le­ri­ne sun­mak ve konu ile il­gi­li na­çi­za­ne bir­kaç fik­ri­mi siz­ler ile pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Top­lan­tı­mız ya­zı­mın baş­lı­ğın­da da be­lirt­ti­ğim üzere 1/1000’ lik imar pla­nı­nın ip­ta­li ve ye­ni­den dü­zen­le­nip onay­lan­ma­sı hak­kın­da El­bis­tan’ımızı imar eden tek­nik kad­ro­lar­da far­kın­da­lık! Oluş­tur­ma amacı ile ter­tip­len­di. Top­lan­tı­ya El­bis­tan’da iş yapan en başta mimar, in­şa­at mü­hen­di­si, je­olo­ji mü­hen­di­si, je­ofi­zik mü­hen­di­si, ma­ki­na ve elekt­rik mü­hen­dis­le­ri ka­tıl­dı­lar. Top­lan­tı­da­ki tar­tı­şı­lan ko­nu­la­rı daha kolay an­la­şı­la­bil­me­si için mad­de­ler ha­lin­de an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım;
• Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız imar pla­nı­nın ye­ni­den oluş­tu­rul­ma­sı sü­re­cin­de her bir tek­nik gru­bun bilgi bi­ri­ki­mi­ni pla­nın olu­şu­mun­da esir­ge­me­me­si ve azami mik­tar­da bilgi pay­la­şım­la­rı­nı talep et­ti­ği, top­lu­mun il­gi­li her ke­si­mi­ne ulaş­mak için de ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­lar­dan ilki ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
• İmar pla­nı­nın da her bir par­sel sa­hi­bi­nin şahsi is­tek­le­ri­nin ön plana çık­ma­sı ve şi­ka­yet­çi ol­ma­sı­nın pla­nın dü­zen­len­me­sin­de büyük sı­kın­tı­lar mey­da­na ge­tir­di­ği, söz ko­nu­su pla­nın tüm El­bis­tan hal­kı­nın ge­le­ce­ği ile il­gi­li ol­du­ğu ve şahsi çı­ kar­la­rın bir nebze ke­nar­da bı­ra­kıl­ma­sı ge­re­kil­di­ği ko­nu­şul­du.
• Pla­nın ha­zır­la­nıp onay­la­na­ma­ma­sı ne­de­ni ile El­bis­tan’ın en önem­li ti­ca­ret sek­tö­rü olan in­şa­at sek­tö­rün­de hem maddi hem de insan gücü sa­yı­sı ola­rak kü­çül­me­ler baş­la­dı­ğı ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı.
• Ha­zır­la­na­cak imar pla­nın­da kul­la­nı­lan imar alan­la­rı­nın kı­sıt­lı ol­du­ğu, bu kı­sıt­la­ma­nın da ne­de­ni­nin dev­le­tin fark­lı ku­rum­la­rı­nın El­bis­tan’ın ge­niş­le­ye­ce­ği bazı böl­ge­le­ri ge­le­cek­te is­tim­lak alanı be­lir­le­me­si ve ya­pı­laş­ma ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na dair görüş bil­dir­me­si ol­du­ğu an­la­tıl­dı.
• Ya­pı­la­cak pla­nın 250 bin ki­şi­ye hitap edecek uzun so­luk­lu bir plan ola­ca­ğı an­la­tıl­dı.
• Yine ya­pı­la­cak plan­da kul­la­nı­la­bi­lir imar alan­la­rı içe­ri­sin­de sağ­lık ve eği­tim alanı do­na­tı­sı ye­ter­li­li­ği­nin çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­la­ca­ğı bil­di­ril­di ve yeşil alan ko­nu­sun­da ise gayet ye­ter­li dü­zey­de ol­du­ğu­muz yine ko­nu­şu­lan ko­nu­lar ara­sın­day­dı.
• İmar pla­nın­da ti­ca­ri alan­la­rın El­bis­tan’ın bir­kaç belli başlı nok­ta­sın­da sı­kı­şıp kal­ma­ma­sı, yeni yer­le­rin eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­su tar­tı­şıl­dı.


Buna kar­şı­lık ola­rak, oluş­tu­ru­la­cak plan­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar­da ko­nu­şu­lup kar­şı­lık­lı not­la­rın alın­dı­ğı­nı umu­yo­rum ki bu ko­nu­lar­dan ba­zı­la­rı;

Araç park yeri me­se­le­si ko­nu­şul­du ve oto­park­la­rın nasıl ya­pı­la­bi­le­ce­ği bi­na­lar­da nasıl ko­num­lan­dı­rı­la­ca­ğı ko­nu­su gün­de­me ge­ti­ril­di.
• İnşaat te­mel­le­ri­nin ka­lın­lı­ğı- de­rin­li­ği, derin te­mel­ler­de asan­sör ku­yu­la­rın­dan su çıkma riski, temel ko­tu­nun yük­sek alı­na­rak hem sağ­lam te­mel­li hem de su çıkma ris­ki­nin ber­ta­ra­fı ko­nu­la­rı yine ko­nu­şu­lan tek­nik ko­nu­lar ara­sın­day­dı
• Ay­rı­ca mü­te­ah­hit­lik yapan mü­hen­dis- mimar ar­ka­daş­lar yo­ğun­luk! Ko­nu­sun­da daha yük­sek kat ta­le­bi­ni ilet­ti­ler ki, in­şa­at­la­rın ma­li­ye­ti göz önüne alın­dı­ğın­da mev­cut yo­ğun­luk du­ru­mu ile şu günkü eko­no­mik or­tam­da bina ma­li­yet­le­ri­nin daire satış fi­yat­la­rı ile başa baş gel­di­ği için kar­lı­lı­ğın or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.
Proje çi­zi­mi yap­ma­yan! bi­ri­si ola­rak ancak; Mes­lek­taş­la­rı­mın bu iş ile evine ekmek gö­tür­me­si ve mes­le­ğin ma­ne­vi de­ğer­le­ri­hu­su­sun­dan do­la­yı çok önem­se­di­ğim bir konu olan proje üc­ret­len­di­ril­me­si ko­nu­su gün­de­me ge­ti­ril­di. Pro­je­ci­lik­te fi­nans kay­na­ğı mü­te­ah­hit­tin işi ko­nu­sun­da en güzel proje ye­ri­ne en ucuz pro­je­yi ter­cih et­me­si mi­mar­lık ve mü­hen­dis­lik mes­le­ği­ni yapan ar­ka­daş­la­rı mali ba­kım­dan zor du­ru­ma sok­tu­ğu ve bu hu­su­sun­da tüm mes­lek­taş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­ti­ği orada bu­lu­nan önem­li pro­je­ci mü­hen­dis ve mimar ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ril­di.

Sonuç ola­rak sev­gi­li okur­la­rım her gö­rüş­ten in­sa­nın bu­luş­tu­ğu ve geniş kap­sam­lı so­run­la­rı­mı­zın en azın­dan dil­len­di­ril­di­ği için ve­rim­li bul­du­ğum bu top­lan­tı sa­mi­mi bir or­tam­da ya­pıl­dı. 1986 yı­lın­da Rah­met­li Hamza AKBAŞ Baş­ka­nı­mız dö­ne­min­de ya­pıl­mış bir imar pla­nı­nı kul­la­nı­yo­ruz ve 2022 Tür­ki­ye’sinde artık ge­lecek 50 yıla hitap edecek bir plan oluş­tur­ma zo­run­lu­lu­ğu­muz var! Bunu mem­le­ket ola­rak kendi el­le­ri­miz ile ya­pa­bi­li­riz ve yeni imar pla­nı­nı hem El­bis­tan hem de ge­lecek ne­sil­ler hak edi­yor. Sa­de­ce kısır çe­kiş­me­le­ri artık bı­rak­ma­lı­yız. Gö­rü­yor­su­nuz ki aynı inadı devam et­tir­mek uzun­ca bir za­man­dır ya­pı­lan ve belli bir nok­ta­ya ge­ti­ri­len imar fa­ali­yet­le­ri­ni sa­de­ce dur­du­ru­yor, başa dö­nü­yo­ruz. Bakış açısı de­ği­şik­li­ği ve em­pa­ti ile her sı­kın­tı hal olur… İşin tek­nik kıs­mı­nı El­bis­tan’ımı­zın tek­nik be­yin­le­ri il­la­ki çö­zer­ler.Ala­nın­da çok ye­te­nek­li tak­ti­re şayan mi­mar- mü­hen­dis ağa­bey­le­rim, ar­ka­daş­la­rım var bu kı­sım­da her­ke­sin içi rahat olsun. İşin içine hiç gir­me­di­ğim ve bilgi sa­hi­bi ol­ma­dı­ğım için yorum yap­ma­ya­ca­ğım si­ya­si kı­sım­da ise El­bis­tan’ın tüm grup­lar­dan Si­ya­si bü­yük­le­ri­nin ayrı gayrı gö­zet­me­den, ih­ti­la­fa düş­me­den sa­de­ce El­bis­tan’ın ge­le­ce­ği için bu imar planı me­se­le­si­ni çö­züm­le­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. İyi oku­ma­lar di­li­yo­rum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Aykut Yıldırım - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.