AN­KA­RA ÜNİVERSİTESİ, FEN FA­KÜL­TESİ, AST­RO­NOMİ UZAY BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞ­KA­NI, PRO­FÖ­SÖR DOK­TOR SAYIN O. SELÂM HOCA'MIZA AÇIK MEK­TUP

De­ğer­li İlim ve Bilim Adamı, Muh­te­rem Efen­dim:
"İnsan sı­kış­ma­yın­ca, Hızır Ye­tiş­mez" kap­sam ve çer­çe­ve­sin­de, Zât-ı Âli­le­ri­nin ka­pı­sı­nı ça­lı­yo­ruz. Uma­rım, hoş kar­şı­la­nır, ben­de­le­ri­nin ar­ze­de­ce­ği; böl­ge­miz in­sa­nı için ha­ya­ti önem ta­şı­yan, konu ve husus de­ğer­len­di­ril­me­ye alı­nır!.
Önce, ben­de­le­ri­ni ta­nı­ta­yım, iz­ni­niz­le: Kah­ra­man­ma­raş'ın; Dul­ka­di­roğ­lu Bey­li­ği­ne 185 yıl Hü­kü­met Mer­kez­li­ği yapan El­bis­tan'da, 23/08/1957 yı­lın­dan beri, ekte de sun­du­ğum El­bis­ta­nın Sesi ga­ze­te­si­ni ya­yın­la­mak­ta olan yerel basın men­su­bu­yum.
Yarım asrı 14 yıl geçen zaman için­de, El­bis­tan'a ilâ­ve­ten, Afşin, Gök­sun, Eki­nö­zü ve Nur­hak il­çe­le­ri­nin, dert ve so­run­la­rı­nı dile ge­ti­rip, il­gi­li ma­kam­la­ra ile­ten, ta­bi­ri câ­iz­se; bu bölge hal­kı­nın dert­le­riy­le dert­le­nen, se­vinç­le­riy­le se­vinç­le­nen, fe­dâ­isi­yim.
İşte, şimdi yeri geldi; böl­ge­miz halkı için, ha­ya­ti önem ta­şı­yan, me­ra­kı­mı­zı mûcip konu, bir nok­ta­da Zâtı Âli­le­ri­ni biz­zat il­gi­len­di­ren hu­su­su, yük­sek bilgi ve tak­di­ri­ni­ze sun­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım, iz­ni­niz­le, şöyle ki:
Yük­sek­lik­le­ri, 3 bin met­re­yi aşkın Nur­hak, Bim­bo­ğa ve Berüt(di­ğer­le­ri­ni yaz­mı­yo­rum) dağ­la­rı için­de kalan, yur­du­mu­zun 4. Büyük Ova­sı­na, tak­ri­ben 40 yıla yakın za­man­dan beri, es­ki­de­ki kar ve kar­lar, yağ­mur ve yağ­mur­lar yağ­ma­mak­ta­dır.
Aksi kar ve kar­lar dedik; Köp­rü­ba­şı köp­rü­sü alt ke­si­mi, Cey­han Cami"i yan ke­si­mi­ne yağan dam boyu kar yı­ğı­nı, tünel açı­la­rak öte ta­ra­fa ge­çil­di­ği­ni ha­tır­lı­yo­rum. Es­ki­ye "Mâzi" der­ler, sa­de­de ge­le­lim, iz­ni­niz­le.
Be­ri­ki yıl­la­ra ge­çe­lim; bir defa, 1999 kı­şın­da, 30 cm. bir kar yağdı. Bunun dı­şın­da, ner­dey­se, bere ha­lin­de ve bâzan da 2-3, ya da 5-6 cm. kar yağdı. O kadar. Bu kar yağ­ma­ma­dan do­la­yı, bâzı üst ke­sim­ler­de­ki pı­nar­lar ku­ru­du. İşin aksi; bu ovaya, do­ya­sı yağ­mur yağ­dı­ğı da ke­sin­lik­le söy­le­ne­mez. Bu da der­din bir par­ça­sı.
Ay­rı­ca, Çift­çi­le­ri­mi­zin, yaz dö­ne­mi ekin ve diğer bit­ki­le­ri­ni, son­daj vur­du­ra­rak yer altı
suyu ile su­la­ma­la­rı­na ilâ­ve­ten, Ter­mik sant­ral­la­ra, ak­ta­rı­lan lin­yit kö­mü­rü­nün ku­ru­tul­ma­sı için, yüz­ler­ce derin son­daj ku­yu­la­rıy­la suyun dı­şa­rı­ya dö­kül­me­si, böyle devam eder­se, Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri­nin ifa­de­si­ne göre, Cey­han nehri; ku­ru­ma teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya. Bu teh­li­ke çan'ının sesi ku­lak­la­ra gel­mek üzere diye söy­len­me­si, ke­hâ­net sa­yıl­maz.
Muh­te­rem Efen­dim,
Bi­lin­cin­de­yim; su me­se­le­si, za­tı­âli­le­ri­ni pek il­gi­len­dir­mez. Ancak, bun­dan da ha­be­ri­niz olsun demek is­te­dik. Ba­ğış­la­na­ca­ğı­mı­zı uma­rak.
"Hiç bi­len­le, bil­me­yen bir olur mu? Yâ Mu­ham­med" âyet buy­ru­ğu kap­sa­mın­da, esas za­tı­âli­ni­ze ar­ze­de­ce­ği­miz husus; Bu, ovada ça­lış­mak­ta olan Ter­mik Sat­ral'ların ba­ca­sın­dan, ha­va­ya püs­kür­tü­len bin­ler­ce ton kül ve pis duman; böl­ge­miz hava at­mos­fe­ri­ni ze­de­le­di­ği için, bek­le­nen yağış fi­ren­len­mek­te­dir. Zira, bu üzücü durum,Ter­mik Sant­ral­lar­dan sonra ya­şan­ma­ya baş­la­dı­ğı için, hal­kı­mız­ca, böyle yo­rum­lan­mak­ta­dır.
De­ğer­li Bilim ve İlim Adamı, Muh­te­rem Hocam:
"Ne demek is­ti­yor­sun, söyle ba­ka­lım?" di­ye­cek­si­niz, tabiî: Böl­ge­miz hal­kı­nın dü­şün­ce­le­ri­ne çöken, bu kara bu­lu­tun da­ğı­tı­lıp, ay­dın­lı­ğa çı­kar­tıl­ma­sı için, lüt­fe­dip, bir İlim ve Bilim he­ye­ti gön­de­ril­me­si­ne emir ve tâ­li­ma­tı­nı­zı, Allah rı­za­sı için, arz ve is­tir­ham edi­yo­ruz, böl­ge­miz halkı adına arz edi­yo­ruz..
Bu ve­si­ley­le, El­bis­tan'dan, kucak do­lu­su, sevgi, mu­hab­bet ve selâm su­nu­yor, siz ve siz­ler gibi De­ğer­li; Bilim ve İlim adam­la­rı­nın göl­ge­si­ni üze­ri­miz­den eksik et­me­me­si için, Allâh'a DUA edi­yo­ruz.
Ma­as­se­lâm! Kalın Sağ­lı­cak­la ve de DUA'la­rı­mız­la. 20 Ocak 2022
El­bis­ta­nın Sesi- Meh­met Göçer
İLETİŞİM: 0 536 544 58 58
...................................................................................................................................................

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmet Göçer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.