Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve Ailesinde Yetişen İlim Adamları

   Elbistan, tarihi boyunca çok sayıda ilim adamı yetiştirmiş; bu kişiler kadı, müderris, müftü ve müellif olarak Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölgelerinde görev yapmışlardır. Bu ilim adamları içerisinde en meşhuru hiç şüphesiz, Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’tır. Orta Çağ Tarihi ve özellikle Selçuklu Devri konusunda sayılı ilim adamlarından olan Mükrimin Halil Hoca, Türk Tarih Kurumu’nun da kurucu üyelerindendir.

   1925’te çeşitli araştırmalar yapmak üzere Paris’e gönderilmiş, orada kaldığı müddet içerisinde çok sayıda yazma eser incelemiştir. Hatta tarihimiz açısından oldukça önemli bir nüsha olan ‘’Düsturname-i Enveri’’ adlı eser, efsanelere konu olmuştur. Müthiş bir hafızaya sahip olan Mükrimin Halil Hoca’nın, kütüphane tarafından dışarı çıkarılmasına izin verilmeyen bu eseri ezber ederek ülkemize getirdiği anlatılmaktadır.

Mükrimin Halil Yinanç ve Düsturname-i Enveri (Türk Tarih Encümeni 1928) adlı eseri (Orhan Saydam Arşivi)

   Mükrimin Halil Hoca’nın mensup olduğu aile ise oldukça önemlidir. Çok sayıda alim yetiştiren bu aile hakkında, yine aile mensuplarına ait çeşitli görüşler mevcuttur:

 1. Hacı Halil Esat Efendi, Hülasatu’ş-Şuruh (1887) adlı eserinde; Dulkadirli Hükümdarı Alauddevle’nin Ashab-ı Keyf’i tamir ettirdiği sırada, Çankırı taraflarında ilimle uğraşan İlyas Efendi’yi buraya davet ettiğini, İlyas Efendi’nin de yine ilimle uğraşan Yemliha adındaki oğlunun buradan Elbistan’a gelip yerleştiğini nakletmektedir.
 2. Osman Necati Erginöz ise anılarında; ‘’Dulkadirliler tarafından, Cendergazi ve Ashab-ı Keyf Medreseleri için Çankırı’dan getirilen İlyas Efendi, dip dedemizidir’’ demektedir.
 3. Ahmet Hamdi Erginöz ise 1939’da düzenlediği şecerede; Çankırı, Ankara ve Kayseri taraflarından ilimle uğraşan Şeyh İsa Efendi’nin, 1700’lerde Cenderiye Medresesindeki ulema ve talebelerin daveti üzerine Elbistan’a geldiğini, burada yerleştiğini ve Halep Valisi Sadır-ı Esbak Teberdarzade Mehmet Paşa’nın bölgeyi ziyareti sırasında, oğullarından Hacı Halil Efendi’yi Elbistan Müftüsü; Şeyh İlyas Efendi’yi de Ashab-ı Keyf Müderrisi olarak tayin ettiğini nakleder.

   Ailede yetişen ilim adamlarının eserlerindeki ketebe ve künyeden anlaşıldığı üzere Afşar Boyuna mensup olan bu sülale, zamanla farklı kollara ayrılmış ve farklı isimlerle anılmaya başlanmıştır. ‘’Yemlihazadeler’’ kolu; Yemlihalılar, Hocazadeler ve Hacı Tahir Efendizadeler olarak üçe ayrılmış, günümüzde; ‘’Akat’’, ‘’Sezer’’, ‘’Erginöz’’, ‘’Güngör’’ soyadlarını taşımaktadırlar. ‘’Hacı Halil Efendizade’’ veya ‘’Müftüzade’’ kolu ise; ‘’Yinanç’’, ‘’İnanç’’, ‘’Günen’’, ‘’Güner’’, ‘’Güneri’’, ‘’Müftüoğlu’’, ‘’Altınay’’ soyadlarını taşımaktadırlar.

1935 Elbistan; Yemlihazade Kadı Abdullah Pürsefa Efendi’nin oğulları Av. Baykara Mehmet Erginöz, Sulhi Erginöz, Yemlihazade Ebülhüda Efendi ve eşraftan kimseler. (Orhan Saydam Arşivi)

   Osman Necati Erginöz anılarında; ‘’Yemlihalılara Akat soyadını ben verdim. Müftüzadelere Yinanç sayadını Mükrimin Ağabey verdi. Tacı Tahirzadelere de Hakim Ali Efendi Amcamız Sezer soyadını uygun bulmuştur.’’ demektedir. (Yinanç, Selçuklularda bir yönetici statüsü anlamına gelmektedir.) 

   Bu ailede yetişen ilim adamlarını, başta Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç olmak üzere takdim ediyorum. (Mükrimin Halil Hoca’dan sonra verilen isimler, kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir.) 

   Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç 1900-1961

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Kadı Hafız Halil Kamil Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. Tahsiline Elbistan’da başlamış; Malatya, Mardin ve Diyarbakır’da devam etmiştir. 1913’de İstanbul’a gitmiş, Gelenbevi Sulatanisi’nde okumuştur. 1916’da Darülfünun Tarih Şubesine, 1919’da ise Mekteb-i Mülkiye’ye girmiştir. 1921’de mezun olmuş, aynı yıl Davut Paşa Orta Mektebi’nde tarih öğretmenliğine başlamıştır. 1922’de Nişantaşı Orta Mektebi’ne nakledilmiş, görevinin yanı sıra Tarih-i Osmani Encümeni’nde kütüphane memurluğu da yapmıştır. 1925’te Paris kütüphanelerinde araştırma yapmak üzere Fransa’ya gönderilmiş, dönüşünde Kabataş ve Galatasaray Liselerinde öğretmenlik yapmıştır. 1933’de Üniversite reformu sırasında doçent, 1941’de de profesör olmuştur. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsüsünün ilk başkanı olmuş, 1949-1953 yılları arasında Şarkiyat Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürütmüştür. 1957’de Ordinaryüs unvanı alan Mükrimin Halil Yinanç 22 Aralık 1961’de vefat etmiştir. 1963’de Elbistan’da açılan liseye adı verilmiştir.

Eserleri:

Düsturname-i Enverî (1928),
Düsturname-i Enverî’ye Medhal (1929),
Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri I, Anadolu’nun Fethi (1934),
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar Bizde Tarihçilik (1940),
Fezleke Ekvâl El Ahyar Hakkında (1957)

Milli Tarihimizin Adı

Urfalı Mateos Vakayi Namesi ve Papaz Grigor’un Zeyli (1962)

Araştırmacı Yazar Ömer Hakan Özalp’e ait bu eser; Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç hakkında çok detaylı bilgi vermektedir.

 1. Şeyh Abdullah Bin Mustafa ElbistaniEfendi (Yemlihazade) ?-?

   Hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan Şeyh Abdullah Efendi şairdir. Tevfiki ve Şakir mahlaslarını kullanmıştır. Halep’te ilmi faaliyetlerde bulunmuştur. Hilyetü’ş-Şerife ve’n-Na’tu’s-Seyyime ve Şerh-i Beyt Risalet-i Hilyeti’ş-Şerife adlı biri Türkçe diğeri Arapça olmak üzere iki yazma eseri mevcuttur. İlk eserini 1795 yılında Kilis İbrahim Efendi Medresesi’nde tamamladı. Diğer eseri Şerh-i Beyt/Risalet-i Hilyeti’ş-Şerife ise Arapça olup Hz. Peygamber ve dört büyük halife ile ilgilidir.

 1. Mustafa Kamil Efendi (Yemlihazade-Erginöz) ?-1877

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Şeyh Abdullah Efendi’dir. Çeşitli yerlerde kadılık yapmıştır. Şairdir ve ‘’Kamil’’ mahlasını kullanmıştır. Mevlevi’dir. Konya ve Maraş kadılıklarında bulunmuş, Kayseri kadısı iken vefat etmiştir. Mezarı Seyyid Burhanettin Türbesi civarındadır.

Yemlihazade Mustafa Kamil Efendi'nin ‘’El-Hikmetü'l-Baliğa ve Şerhuha’’ (1875) adlı eserinin künye sayfası. Ketebesinde  ‘’Mevlana Es-Seyyid Mustafa Kamil Mevlevi El-Ma^ruf Yemlihazade Elbistani’’ yazmaktadır. (Orhan Saydam Arşivi)

Eserleri;

-Kaside-i Hemziyye Tahmisi

-Talikat-i Ala Nuhbetü’l-Fiker

-Haşiye ala Şerh

-El-Hikmetü’l-Baliğa

-Manzume-i Raiyye

-Şerhü’l-Elfiyye

-Şerhü’l-Hikmetü’l-Baliğa

-Kasidetü’l-Adem Şerhi

-Kasidetü’l-Muzriyye’nin Şerh ve Tahmisi

-Manzumetü’l-Hüseyniyye ve Şerhi

-Şerhü’l-Kaside-i Nuniyye

-El Makalatü’l-Hassan ala Kasidet-i Hassan ma tahmis

-Minhacü’l-İhticac

-Manzumetü’l-Aliyye fi’l-Ahbari’n-Nebeviyye

-Nazmü’l-Fünun fi Seb’at-i Ulum

-Aruz-i Endülüsi Şerhi 

 1.  Halil Mustafa Efendi Göv Kadı (Yemlihazade) ?-?

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi’dir. Hayatı hakkında pek bilgi mevcut değildir. Elbistan kadılığı yapmış, birçok alim yetiştirmiştir. Hacı Esat Efendi’nin dedesidir. Müntehabat-ı Fıkhiyye isimli bir eseri mevcuttur.

 1. Ali Rıza Efendi  1821-?

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Göv Kadı Halil Mustafa Efendi’dir. Adana kadılığında bulunmuştur. Halep Bidayet Mahkeme Reisliği ve Sivas İstinaf Mahkeme Reisliği yapmıştır. Hacı Esat Efendi ve ulemadan Hasan Fehmi Efendi’nin babasıdır.

 1. Hacı Halil Esat Efendi (Yemlihazade-Güngör) 1855-1927

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi’dir. Tahsiline Elbistan’da başlamış daha sonra Antakya’da Şeyh Abdussamet Efendi ile ders vekili Ahmet Asım Efendi’den icazet almıştır. 1890’da Mekteb-i Nüvvab (İstanbul Kadılık Mektebi) ‘dan mezun olmuştur. Muş, Gümüşhane, Akka, Trablus, Yemen kadılıklarında bulunmuştur. Yemen Kadısı iken 1914’de Yemen Tetkik-i Vesaik-i Şer’iyye memurluğuna tayin edilmiş, yaptığı çalışmadan dolayı ikinci rütbe Osmanlı nişanı ile ödüllendirilmiştir. 1920’de yaş haddinden emekli olması gerekirken iki yıl daha çalışması istenmiştir. 1927’de Elbistan’da vefat etmiş, mezarı adının verildiği cadde uzantısında bulunan Hocazade Mezarlığı’ndadır. Hulasatü’ş-Şuruhi’n-Nahviyye, Cilau’l-Uyun ve Dürrü Meknun isimlerinde üç eseri mevcuttur.

 1. Müftüzade Kadı Hacı Ömer Efendi 1858-1919

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Elbistan Müftüsü Abdullah Efendi’dir. Tahsiline medresede başlamış ve icazet almıştır. Elbistan Rüştiye Mektebi Muallimliği yapmış; Sürgü, Samsat, Malazgirt kadılıklarında bulunmuştur. 1911’de istifa ederek Elbistan’a dönmüş ve Şeriye Mahkemesi baş katipliği yapmıştır. 1919’da Elbistan’da vefat etmiştir.

 1.  Abdullah Pürsefa Efendi (Yemlihazade-Erginöz) 1863-1921

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Osman Şakir Efendi’dir. Elbistan’da İptidai ve Rüştiye mekteplerinden sonra Cami-i Atik Medresesi (Çarşı Camii)’nde tahsiline devam etmiştir. Malatyalı Hamit Zeki Efendi’den icazet almış, Mekteb-i Kudat (İstanbul Kadılık Mektebi) ’tan mezun olmuştur. 1908-1916 arası Andırın, Zeytin, Nazımiye, Çarsancak kadılıklarında bulunmuştur. Hattat olan Pürsefa Efendi Tunceli Müftüsü iken 1921’de burada vefat etmiştir.

 1.  Hafız Halil Kamil Efendi (Müftüzade-Yinanç) 1867-1920

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Kadı Hafız Mehmet Sakıp Efendi’dir. Elbistan rüştiyesinden sonra İstanbul’a gitmiş, Fatih dersiamlarından Mehmet Hulusi Efendi’den icazet almıştır. 1895’te Mekteb-i Nüvvab’dan mezun olmuştur. Çarsancak, Bergama, Drama, Malatya ve Mardin kadılıklarında bulunmuştur. Haçin (Saimbeyli) kadısı iken eşiyle birlikte Ermeniler tarafından katledilmiştir.

   Mükremin Halil Yinanç’ın babasıdır. Mükremin Halil Yinanç bu hadiseler yaşanırken İstanbul Mülkiye Mektebi ikinci sınıf öğrencisidir. Katliamdan kız kardeşi Hatice Hanım sağ kurtulmuştur. Akrabalarına göre o esnada Tarsus Amerikan Kolejinde olduğu için kurtulmuştur. Mükremin Halil Yinanç;, dayısı Kuvayı Milliye kahramanlarından Müderris (Müftü) Reşit Efendi, amcaları Osman ve Şerif Efendilerin giderek Hatice Hanım’ı Elbistan’a getirdiklerini ifade eder. Hatice Hanım Elbistan’da akrabalarından Camuzoğlu Mustafa Ağa ile evlendirilmiş bu evlilikten Ayşe (Kadı Selahattin Sezer ile evli) ve Gülseren (Şehit Pilot Tacettin Gökalp ile evli) isimlerinde iki kızları olmuştur.

Mükrimin Halil Yinanç'ın kız kardeşi Hatice Hanım.

 1. Müftü Osman Efendi  ?-?

   Hayatı hakkında fazla pek bilgi mevcut değildir. Kadı Halil Sırrı Efendi’nin babası, Müftü Reşit Efendi’nin dedesidir. Elbistan müftülüğü yapmış, bu esnada Kur’an yazmıştır. Şairdir ve divanı mevcuttur. Havar-i Zemin isminde tercüme eseri bulunmaktadır.

 1. Ali Efendi (Hacıtahirzade-Sezer) 1870-1954

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Tahir Efendi’dir. Tahsiline Elbistan’da başlamış, çeşitli medreselerde devam etmiştir. Kilis kadılığı yapmıştır. Kadılığın lağvedilmesi üzerine hakimlik yapan Ali Efendi Andırın hakimliğinden emekli olmuştur. 1954’te Elbistan’da vefat etmiştir.

 1.  Müftü Reşit Efendi (Müftüzade-Yinanç-İnanç) 1892-1959

Müftü Reşit Efendi ve Akide-i İslam (1948) adlı eseri (Orhan Saydam Arşivi)

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Halil Sırrı Efendi’dir. İlkokul ve rüştiyeyi Elbistan’da tamamlamış, medrese tahsilinden sonra Sivrihisar kadılığına atanmıştır. Kadılıkların lağvedilmesi üzerine Elbistan müderrisliğine ve müftülüğüne atanmış, 1939-1959 arası 20 yıl bu görevde bulunmuştur. Büyük bir kütüphanesi olduğu bilinmektedir. 1948’de Akide-i İslam adında iki ciltlik bir eseri yayınlanmıştır. 1959’da Elbistan’da vefat etmiş, Hocazade Mezarlığı’na defnedilmiştir.

 1. Müftüzade Kadı Halil Sırrı Efendi ?-?
 2. Müftüzade Kadı Sait Efendi  ?-?
 3. Müftü Bedri Efendi ?-1963 

 1959-1963 arası Elbistan Müftülüğü yapan Bedri Efendi (Serhat Yinanç Arşivi)

 1. Osman Necati Erginöz 1905-1988

Osman Necati Erginöz bir konuşma esnasında (Orhan Saydam Arşivi), Ali İhsan Kuyumcu tarafından hazırlanan ‘’Osman Necati Erginöz Eğitimde 60 Yıl ve Anılar’’ kitabı (Elbistan Yayınları 2002)

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Hocazade Hurşit Efendi, dedesi Yemlihazade Mustafa Kamil Efendi’dir. Tahsiline Elbistan Numune Mektebi’nde başlamış, Arapça, Farsça ve Fransızca özel dersler almıştır. Elbistan Muallim Mektebi’ne yazılmış, mektebin Sivas’a nakledilmesi üzerine Sivas’a giderek mezun olmuştur. Maraş’ta öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra, Pazarcık’ta müdür olarak görev yapmıştır. 1932’de ilköğretim müfettişi olan Necati Bey, Bayburt, Bursa, Kütahya gibi illerde görev yapmıştır. 1944-1960 arası Elbistan’da müfettişlik yapan Necati Bey, Elbistan ve civarında çok sayıda okulun açılmasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. İstanbul’da ilköğretim müfettişi iken 1976’da emekli olmuştur. Köy Eğitiminde Yaşanmış Realiteler (1943), Karagöz Ankara Savaşında (1948) ve Atılan Fiskeler adında üç eseri bulunmaktadır. 1988’de İstanbul’da vefat etmiştir. 

 1. Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz 1944

Roman yazarı, senarist, çevirmen ve mimar Murat Aykaç Erginöz, Elbistan’da doğmuştur. Babası Müfettiş Osman Necati Bey’dir. İlk ve ortaokulu Elbistan’da, liseyi Kahramanmaraş ve İstanbul’da okumuş, Cenevre Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirmiştir. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde, doçentlik ve profesörlüğünü Paris-Sorbon Üniversitesi’nde yapmış, Paris-Sorbon Üniversitesi Şehircilik Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

   Roman, senaryo ve mesleki kitaplar yazan Erginöz, içerisinde Anna Karanina da olmak üzere Fransızcadan Türkçeye 23 eserin, Türkçeden Fransızcaya da birisi ‘’Küçük Ağa’’ olmak üzere 3 eserin çevirisini yapmıştır. ‘’İktidardakiler’’ adlı romanı, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Akademik Palmiye Ödülüyle (1984), ‘’Bir Yabancı Konuk’’ romanının Fransızca çevirisinden dolayı Fransız Dilini Geliştirme Ödülüyle (1989), Fransızcadan yaptığı çevirilerden dolayı da Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Legion D’honneur Nişanı (1988) ile ödüllendirilmiştir.T.C. Kültür Bakanlığı tarafından en iyi oyun yazarı (1990) seçilmiş ve Fransız Yazarlar Birliği Ödülü (1996) ile ödüllendirilmiştir.Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz’ün mimarlık, şehircilik ve edebiyat alanında birçok telif ve çeviri eseriyle makaleleri bulunmaktadır.

 1. Prof. Dr. Hilmi Erginöz 1929-2013   

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Hocazade Salim Efendi’dir. Ortaokulu burada, liseyi Sivas’ta okumuş, 1958’de de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Elbistan ve Artvin’de görev yaptıktan sonra, 1965’de ‘’Halk Sağlığı Uzmanı’’ olmuştur. Mardin ve Maraş sağlık müdürlüklerinde bulunmuş, 1974’te Cerrah Paşa Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1984’de doçent, 1990’da profesör olmuş, kitap ve makale tarzında yirmiden fazla eser yayınlamıştır. 2013 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  

 1. Prof. Dr. Refet Yinanç 1939-2019

   Elbistan’da doğmuştur. Babası Halis Bey’dir. Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın manevi evladıdır. 1963’de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuş, 1967-1973 yılları arası Milli Eğitim Bakanlık bursu ile Paris Sorbon Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. 1980’de doçent, 1986’da profesör olmuştur. Fırat Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Gazi Üniversitesi gibi birçok kurumda dersler vermiş, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Devlet Arşivleri İlmi Değerlendirme Komisyon Üyesi olarak görev yapmıştır.1983’den beri Türk Tarih Kurumu asli üyesi olan Yinanç, aynı zamanda Uluslararası Akademi Birliği’nde Türk Tarih Kurumunu temsil etmiştir. Eserleri: Malatya Tahrir Defteri (M. Elibüyük ile, 1983), Maraş Tahrir Defteri (M. Elibüyük ile, 1988), Kayseri İli Tahrir Defterleri (3 Cilt), Dulkadir Beyliği (1988), Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye (ortak çalışma,1992), Ermeni Gerçekleri Adlı Kitabın Macerası (2016)

 1. Tacettin Yinanç 1947

   Elbistan'da doğmuştur. Babası Halis Bey’dir. Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın manevi evladıdır.1965'te Elbistan Mükremin Halil Lisesi'ni ve 1970'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, bir süre Maliye Bakanlığı'nda çalıştıktan sonra, 1973'te açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Muavinliğine ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 1976'da Hesap Uzmanlığına atanmıştır. 1980'de Baş Hesap Uzmanı oldu. Bir dönem de ataşe olarak Maliye Bakanı Özel Danışmanlığı yapmıştır. 1982'de Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na atanarak Kurul'dan ayrılan YİNANÇ, daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve TBMM Genel Sekreterliği ve Ereğli Demir Çelik İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

 1. Prof. Dr. Dz. Tbp. Kd. Alb. Mehmet Ali Yinanç 1945

Kaynakça:

 1. Cumhuriyetin 50. Yılında Elbistan, 1973
 2. Cumhuriyetin 70. Yılında Elbistan, 1993
 3. Prof. Dr. Fehamettin Başar, ‘’İslam Ansiklopedisi, Mükrimin Halil Yinanç’’ maddesi
 4. Sadık Albayrak, ‘’ Son Devir Osmanlı Uleması’’, Medrese Yayınevi, Zafer Matbaası, İstanbul 1980
 5. Ali İhsan Kuyumcu, ‘’Osman Necati Erginöz Eğitimde 60 Yıl ve Anılar’’, Elbistan Yayınları, Şubat 2002
 6. Ömer Hakan Özalp, ‘’Tarihe Adanmış Bir Ömür Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’’, ELMÜHAY Vakfı, İstanbul 2012
 7. Ömer Hakan Özalp, ‘’Dostlarının ve Sevenlerin Kaleminden Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’’ , İstanbul 2012
 8. Arif Bilgin, ‘’Terk Eden Elbistan 2/35 Ailenin 350 Yıllık Şeceresi’’, Bassaray Matbaası, İzmir 2007
 9. Mustafa Onar, ‘’Hacın Dosyası’’, Önder Matbaa, Adana 1981
 10. Şükriye Erginöz Saydam Röportajı
 11. Süheyla Köksal Röportajı
 12. Zöhre Güngör Candansayar Röportajı
 13. Yüksel Saydam Röportajı
 14. Refet Yinanç- https://www.biyografya.com/biyografi/11807
 15. Hesap Uzmanları Derneği http://www.hud.org.tr/album/tacettin-yinanc
 16. http://www.elbistanli.com/?Syf=26&Syz=332799&/Prof.-Dr.-Mehmet-Hilmi-ERG%C4%B0N%C3%96Z


# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Orhan Saydam - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.