EŞLERİN BİRBİRİ ÜZERİNDEKİ HAK­LA­RIEv­li­lik, “Ni­kah­ta ke­ra­met var­dır” sözü ile baş­la­yan iki aklı selim in­sa­nın bun­dan son­ra­ki hayat yo­lu­nu bir­lik­te yü­rü­mek için almış ol­duk­la­rı ka­rar­dır. Eşler bir­bi­ri­ne Allah’ın birer he­di­ye­si­dir ve ema­ne­ti­dir. İslami ev­li­lik ha­ya­tın­da, eş­le­rin bir­bi­ri­ne karşı görev ve so­rum­lu­luk­la­rı gü­nü­müz­de en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­lar ara­sın­da ye­ri­ni al­mak­ta­dır. Ka­dı­nın ko­ca­sı üze­rin­de­ki hak­la­rı ile er­ke­ğin ha­nı­mı üze­rin­de­ki görev ve va­zi­fe­le­ri var­dır ve her iki taraf da bu va­zi­fe­le­ri hak­kın­ca ye­ri­ne ge­tir­mek ile mü­kel­lef­tir.
“Ken­di­le­ri ile huzur bu­la­sı­nız diye sizin için tü­rü­nüz­den eşler ya­rat­ma­sı ve ara­nız­da bir sevgi ve mer­ha­met var et­me­si de onun (var­lı­ğı­nın ve kud­re­ti­nin) de­lil­le­rin­den­dir. Şüp­he­siz bunda dü­şü­nen bir top­lum için el­bet­te ib­ret­ler var­dır.” (Rum, 30/21) Ayet-i Ke­ri­me’sine bak­tı­ğı­mız­da, ev­li­li­ğin Müs­lü­man bir kim­se­nin ha­ya­tı­nı şe­kil­len­dir­me­sin­de ne denli et­ki­li ol­du­ğu­nu an­la­ya­bi­li­riz.
Ahir zaman de­ni­len bu zaman di­li­min­de, ya­şa­mış ol­du­ğu­muz top­lum içe­ri­sin­de ah­la­ki bo­zul­ma­lar ile be­ra­ber iş­le­nen bin bir türlü zina, pis­lik ve ha­ram­la­ra karşı biz­le­re kal­kan oluş­tu­ran ev­li­lik ha­ya­tı ile il­gi­li pek çok Ha­dis-i Şerif ve Ayet-i Ke­ri­me var­dır. Bu Ha­dis-i Şe­rif­le­re ve Ayet-i Ke­ri­me­le­re uya­rak ken­di­mi­ze bir hayat yolu çi­zer­sek her iki taraf ola­rak da hu­zu­ru bir­lik­te ya­ka­la­mış olu­ruz.
Bir ev­li­lik­te önce temel taş­la­rı­nın çok sağ­lam ol­ma­sı ge­re­kir. Te­me­li sağ­lam atıl­ma­yan her ev­li­lik çürük bir bi­na­ya ben­zer ve her an yı­kıl­ma teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya­sı­nız de­mek­tir. O bina yı­kıl­dı­ğın­da ise al­tın­da yal­nız­ca eşler kal­maz bu en­ka­zın al­tın­da ka­lan­la­rın ara­sın­da en büyük za­ra­rı ne yazık ki ço­cuk­lar görür. Par­ça­lan­mış aile ço­cuk­la­rı ola­rak ha­yat­la­rı­na devam ede­bil­mek ger­çek­ten de zor bir du­rum­dur. Hele bir de anne ya da baba ta­ra­fın­dan bu ço­cuk­lar dol­du­ru­lu­yor, kü­çü­cük yaşta be­yin­le­ri ol­ma­dık olay­lar ile yı­ka­nı­yor ise o ço­cuk­tan iler­de aklı ba­şın­da ye­tiş­kin bir birey ol­ma­sı­nı bek­le­mek, elma ağa­cın­dan ar­mu­dun düş­me­si­ni bek­le­mek gibi bir şey olur.
Ev­li­li­ğin sa­de­ce fi­zik­sel bir ih­ti­yaç ol­ma­dı­ğı­nı aynı za­man­da ah­re­ti­miz için, biz­ler için kur­ta­rı­cı ola­bi­le­ce­ği­ni bilip bu şu­ur­la ha­re­ket et­me­li, do­la­yı­sıy­la da kadın ve er­kek­le­rin bu doğ­rul­tu­da güzel ah­lak­lı kim­se­le­ri ken­di­le­ri­ne eş seç­me­si ge­re­kir. İmti­han ola­rak gel­di­ği­miz şu dün­ya­da biz­le­re reh­ber­lik edecek olan eş­le­rin bir­bir­le­ri­ne karşı bazı hak ve va­zi­fe­le­ri­nin ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Ev­li­lik­te eş­le­rin bir­bi­ri üze­rin­de bazı hak­la­rı var­dır ve bu hak­la­rı ayet­ler ile teb­liğ edil­miş­tir.
“Er­kek­le­rin ka­dın­lar üze­rin­de hak­la­rı ol­du­ğu gibi, ka­dın­la­rın da er­kek­ler üze­rin­de hak­la­rı var­dır. “Er­kek­le­rin ka­dın­lar üze­rin­de hak­la­rı bir de­re­ce daha faz­la­dır.” (Ba­ka­ra, 2/228) İlk önce oku­yup sonra da ha­ya­tı­mı­za uyar­la­ma­mız ge­re­ken Kur’ân-ı Kerim, biz­le­re reh­ber­lik eden son ilahi ki­tap­tır. Er­kek­le­rin ka­dın­lar üze­rin­de­ki iliş­ki­le­ri­nin iyi­lik ve gü­zel­lik te­me­li üze­ri­ne ku­ru­lu ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği em­re­dil­mek­te­dir.
(Nisa, 4/19). Ayet-i Ke­ri­me­den an­la­şı­la­ca­ğı gibi ev­li­lik­te­ki me­se­le­le­rin iyi­lik, gü­zel­lik, is­ti­şa­re ve kar­şı­lık­lı an­la­yı­şa göre yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği­ne vurgu ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ko­nuy­la il­gi­li Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v), “Sizin en ha­yır­lı­nız aile­si­ne en ha­yır­lı ola­nı­nız­dır. Ben aile­me karşı sizin en ha­yır­lı­nı­zım.” (İbn Mace, Nikah, 50) bu­yur­mak­ta­dır. Ev­li­lik ge­çi­ci duy­gu­lar ve im­kân­lar üze­ri­ne değil, iman ve ahlak gü­zel­li­ği üze­ri­ne ku­ru­lur­sa ev­li­li­ğin ya­şa­ma şansı artar. Selam dua ile.
 

    # YAZARIN DİĞER YAZILARI

    Yazar Eyyup Ceran - Mesaj Gönder


    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.