Dik­kat Ek­sik­li­ği Hi­pe­rak­ti­vi­te Bo­zuk­lu­ğu

Dik­kat Ek­sik­li­ği Hi­pe­rak­ti­vi­te Bo­zuk­lu­ğu dik­kat ek­sik­li­ği, ço­ğun­luk­la ço­cuk­luk dö­ne­min­de gö­rül­me­si­ne rağ­men er­gen­lik ve ye­tiş­kin­lik dö­nem­le­rin­de de devam eden bir nö­rop­si­kayt­rik bo­zuk­luk­tur.
Dik­kat Ek­sik­li­ği Hi­pe­rak­ti­vi­te Bo­zuk­lu­ğu olan ço­cuk­la­rın dav­ra­nış­la­rın­da­ki aşırı hız­lı­lık, zi­hin­sel iş­lev­ler­de de ken­di­ni gös­ter­mek­te­dir:
• Dü­şün­ce­le­rin bir­bi­ri ar­dı­na gi­ri­şi,
• Dü­şün­ce­nin akı­şı­nın bo­zul­ma­sı,
• Ko­nu­dan ko­nu­ya at­la­ma,
• Hızlı ko­nuş­ma­nın ama­cın­dan sap­ma­sı gibi özel­lik­ler be­lir­til­mek­te­dir.
Dik­kat Ek­sik­li­ği ve Hi­pe­rak­ti­vi­te­si olan ço­cuk­lar;
▪ Her türlü uya­ra­nın pe­şin­den ko­şa­bil­me,
▪ Uzun süre ders­le­ri iz­le­ye­me­me,
▪ Çok ko­nu­şup az din­le­me,
▪ Unut­kan­lık be­lir­le­yi­ci özel­lik­ler ara­sın­da sa­yıl­mak­ta­dır.
Dik­kat­siz­lik, aşırı ha­re­ket­li­lik ve dür­tü­sel­lik gibi de­ği­şik özel­lik­le­ri olan bu has­ta­lı­ğın ta­nı­sı ge­nel­lik­le il­köğ­re­tim yıl­la­rın­da ko­nul­mak­ta­dır. Çünkü okul ça­ğın­da, öğ­ren­me ve dik­kat sü­re­si bek­le­ni­len gibi ol­ma­dı­ğı için aile des­tek almak için uz­ma­na baş­vur­du­ğu zaman or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
Dik­kat ek­sik­li­ği;
• De­tay­la­ra dik­kat etmez, sü­rek­li hata yapar,
• Dik­ka­ti­ni ko­ru­ma­da sı­kın­tı yaşar,
• Din­le­mez gö­rü­nür,
• Ve­ri­len ko­mut­la­rı iz­le­me­de güç­lük çeker (odana git ve ma­sa­dan ka­le­mi­ni al gibi 2 ve daha fazla komut),
• Or­ga­ni­zas­yon so­ru­nu yaşar (okul çan­ta­sı­nı ha­zır­la­ma gibi),
• Yoğun dü­şün­me ge­rek­ti­ren iş­ler­den ka­çı­nır ya da bu iş­le­ri yap­mak­tan hoş­lan­maz,
• Eş­ya­la­rı­nı kay­be­der,
• Dik­ka­ti ko­lay­ca da­ğı­lır,
• Gün­lük iş­le­ri­ni unu­tur.
Hi­pe­rak­tif-Dür­tü­sel
• Dur­du­ğu yerde du­ra­maz; el­le­ri, ayak­la­rı kıpır kı­pır­dır,
• Uzun süre otur­ma­da sı­kın­tı yaşar,
• Ço­cuk­luk dö­ne­min­de koşar ya da tır­ma­nır, ye­tiş­kin­ken ye­rin­de du­ra­maz,
• Ses­siz­ce bir şeyle meş­gul ol­ma­da sı­kın­tı yaşar,
• Çok ko­nu­şur,
• Kar­şı­da­ki kişi so­ru­su­nu bi­tir­me­den ce­va­bı ya­pış­tı­rır,
• Bek­le­me ge­rek­ti­ren ya da sı­ray­la ya­pı­lan iş­ler­de sı­kın­tı yaşar,
• Baş­ka­la­rı­nın sö­zü­nü keser.
Ço­cuk­lar Ne Zaman Aşırı Ha­re­ket­li Ola­rak De­ğer­len­di­ril­me­li­dir?
Sı­nıf­ta sü­rek­li koşan, gü­rül­tü yapan ve çok ko­nu­şan öğ­ren­ci­le­rin “hi­pe­rak­tif” ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si, okul or­ta­mın­da sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan bir du­rum­dur. Ancak ya­şı­nın ge­re­ği ha­re­ket­li ol­mak­la aşırı ha­re­ket­li olmak bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.


Nor­mal ha­re­ket­li­lik­te ço­cu­ğun dav­ra­nı­şı bir amaca yö­ne­lik­ken, aşırı ha­re­ket­li­lik­te ise dav­ra­nış amaç­sız­dır, çocuk nede yap­tı­ğı­nın far­kın­da de­ğil­dir. Ço­cuk­la­rın yap­mış ol­du­ğu bu dav­ra­nış­la­rı ge­nel­lik­le, ebe­veyn­le­rin ve öğ­ret­men­le­rin “Bu çocuk ne is­ter­se onu ya­pı­yor” gibi bir yorum yap­ma­la­rı­na neden olur. Oysa unu­tul­ma­ma­lı­dır ki Dik­kat Ek­sik­li­ği ve Hi­pe­rak­ti­vi­te Bo­zuk­lu­ğu­na sahip ço­cuk­lar­da­ki temel sorun, ki­şi­nin be­lir­li bir uğ­ra­şı var­ken o sı­ra­da, için­den gelen başka bir dav­ra­nı­şı yapma is­te­ği­ne engel ola­ma­ma du­ru­mu­dur. Ta­nı­sı, Çocuk Ergen Psi­ki­yat­ri ta­ra­fın­dan ko­nul­mak­ta­dır, ço­cu­ğu­nu­zun ile­ri­ki ya­şa­mın­da da zor­luk­lar­la kar­şı­laş­ma­ma­sı için ergen mü­da­ha­le size ve ço­cu­ğu­na yol gös­te­re­cek­tir.
Tuğba ARI­KAN
Çocuk Ge­li­şim Uz­ma­nı
@bir­bu­tun­ge­li­sim

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Tuğba Arıkan - Mesaj Gönder

# olan, yol

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.