Kırsal mahallelerdeki 32 taşınmaz satılacak

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı 8 kırsal mahalledeki mülkiyeti hazineye ait 32 adet taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek.

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Bakış, Köseyahya, Gücük, Türkören, Karahasanuşağı, Topallı, İkizpınar ve Günaltı Mahalleleri’nde yer alan arsa, arazi ve ham toprak vasfındaki 32 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 2’si Bakış Mahallesi’nde, 8’i Köseyahya Mahallesi’nde, 5’i Gücük Mahallesi’nde, 5’i Türkören Mahallesi’nde, 6’sı Karahasanuşağı Mahallesi’nde, 4’ü Topallı Mahallesi’nde yer alıyor. İkizpınar ve Günaltı Mahallesi’nde 1’er taşınmaz satılacak. Taşınmazlar için belirlenen tahmini bedeller ise 2 bin 500 TL ile 85 bin TL arasında değişiyor.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 24 Kasım 2021 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge,  tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi,  gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

15 Kas 2021 - 18:31 - Güncel