ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz ve taşınır malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü’nde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler )

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, ( İkametgah Belgesi )

Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5’inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL‘ yi, bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

İlanın 64. ve 65. sırasındaki araç için %18 KDV, diğer hurda otomobil ve hurda motosikletler için ise KDV uygulanmayacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz ve Taşınır mal İhale ilanı adresinde de görülebilir.

İlân olunur. 12.09.2014

S. NO

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

İmar durumu

Y. Ölçümü

( m )

Hisse Oranı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat

( TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

9212

Bakış-Soğucak

302/1

Arsa

İmarlı

491,73

Tam

3.450,00

1.035,00

30.09.2014

09:00

2

2202

Gümüşdöven

125/5

Hali Arazi

İmarsız

435,31

Tam

1.000,00

300,00

30.09.2014

09:10

S.NO

Dosya No

Bulunduğu Yer

Plakası

Modeli

Markası

Cinsi

Fiili Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat

( TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

3

2

Otopark

46 EP 237

2008

Yuki

Motosiklet

Hurda

95,00

28,50

30.09.2014

09:20

4

3

Otopark

33 NK 006

1989

Mz

Motosiklet

Hurda

75,00

22,50

30.09.2014

09:30

5

6

Otopark

46 EN 819

1990

Jawa

Motosiklet

Hurda

75,00

22,50

30.09.2014

09:40

6

8

Otopark

46 EL 169

1990

Jawa

Motosiklet

Hurda

85,00

25,50

30.09.2014

09:50

7

11

Otopark

27 KT 820

1967

İje

Motosiklet

Hurda

50,00

15,00

30.09.2014

10:00

8

12

Otopark

46 EA 267

1984

Planet

Motosiklet-İki Tekerli

Hurda

75,00

22,50

30.09.2014

10:10

9

14

Otopark

46 ET 668

1993

Planet

Motosiklet

Hurda

75,00

22,50

30.09.2014

10:20

10

16

Otopark

46 EK 673

1990

Jawa

Motosiklet-İki Tekerli

Hurda

85,00

25,50

30.09.2014

10:30

11

20

Otopark

27 FZ 879

1977

İje

Motosiklet

Hurda

60,00

18,00

30.09.2014

10:40

12

22

Otopark

07 K 7014

2005

Mondial

Motosiklet

Hurda

100,00

30,00

30.09.2014

10:50

13

23

Otopark

46 EZ 157

2005

Kanuni

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

30.09.2014

11:00

14

25

Otopark

27 D 6089

2007

Truva

Motosiklet

Hurda

120,00

36,00

30.09.2014

11:10

15

26

Otopark

27 LH 926

1996

Mz

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

30.09.2014

11:20

16

27

Otopark

46 EV 610

1994

Peugeot

Motorlu Bisiklet

Hurda

95,00

28,50

30.09.2014

11:30

17

28

Otopark

34 ANE 38

1991

Mazda

Motosiklet

Hurda

85,00

25,50

30.09.2014

11:40

18

29

Otopark

46 ES 991

1992

Jawa

Motosiklet

Hurda

80,00

24,00

30.09.2014

11:50

19

32

Otopark

27 UH 869

1999

Jınchenğ

Motorlu Bisiklet

Hurda

100,00

30,00

30.09.2014

13:30

20

34

Otopark

46 AV 553

1968

İje

Motosiklet-İki Tekerli

Hurda

70,00

21,00

30.09.2014

13:40

21

38

Otopark

46 ER 113

1996

Peugeot

Motorlu Bisiklet

Hurda

95,00

28,50

30.09.2014

13:50

22

42

Otopark

46 EV 488

1998

Peugeot

Motorlu Bisiklet

Hurda

105,00

31,50

30.09.2014

14:00

23

44

Otopark

46 AR 551

1969

İje

Motosiklet

Hurda

70,00

21,00

30.09.2014

14:10

24

45

Otopark

46 D 6427

2006

Mondial

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

30.09.2014

14:20

25

46

Otopark

46 E 2207

2005

Ramzey

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

30.09.2014

14:30

26

51

Otopark

34 BTT 88

1988

Renault

Otomobil

Hurda

350,00

105,00

30.09.2014

14:40

27

52

Otopark

27 UD 942

1986

Tofaş- Fiat

Otomobil

Hurda

300,00

90,00

30.09.2014

14:50

28

55

Otopark

46 EP 950

1974

Renault

Otomobil

Hurda

300,00

90,00

30.09.2014

15:00

29

57

Otopark

46 F 1645

2006

Mondial

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

30.09.2014

15:10

30

62

Otopark

27 NH 624

1991

Jawa

Motosiklet-İki Tekerli

Hurda

95,00

28,50

30.09.2014

15:20

31

65

Otopark

02 DY 247

1978

Renault

Otomobil – Ac Steyşın

Hurda

550,00

165,00

30.09.2014

15:30

32

70

Otopark

31 HS 797

1997

Levent

Kamyonet

Hurda

1.200,00

360,00

30.09.2014

15:40

33

72

Otopark

06 MUT 45

1976

Anadol

Kamyonet -Açık Kasa

Hurda

280,00

84,00

30.09.2014

15:50

34

74

Otopark

34 RFH 54

1988

Ford

Kamyon

Hurda

1.500,00

450,00

30.09.2014

16:00

35

75

Otopark

46 EN 153

1978

Renault

Otomobil

Hurda

350,00

105,00

01.10.2014

09:00

36

76

Otopark

34 RPJ 95

1991

Izh – Planet

Motosiklet

Hurda

100,00

30,00

01.10.2014

09:10

37

78

Otopark

46 E 3153

2006

Kanuni

Motosiklet

Hurda

75,00

22,50

01.10.2014

09:20

38

79

Otopark

46 EA 942

1991

Xıngfu

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

09:30

39

80

Otopark

01 DF 541

1991

Mobylette

Motorlu Bisiklet İki Tekerli

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

09:40

40

81

Otopark

46 E 2374

2006

Kanuni

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

01.10.2014

09:50

41

82

Otopark

31 YC 081

1997

Mz

Motosiklet – İki Tekerli

Hurda

95,00

28,50

01.10.2014

10:00

42

86

Otopark

06 TYB 54

1973

Renault

Otomobil

Hurda

400,00

120,00

01.10.2014

10:10

43

88

Otopark

46 E 3186

2006

Yuan

Motosiklet

Hurda

110,00

33,00

01.10.2014

10:20

44

92

Otopark

01 TR 322

1978

Renault

Otomobil

Hurda

400,00

120,00

01.10.2014

10:30

45

93

Otopark

46 EL 178

1990

Jawa

Motosiklet – İki Tekerli

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

10:40

46

94

Otopark

46 EP 782

1988

Tofaş- Fiat

Otomobil

Hurda

350,00

105,00

01.10.2014

10:50

47

96

Otopark

01 H 3158

1994

Planet

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

11:00

48

98

Otopark

07 DT 673

1990

Tofaş

Planet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

11:10

49

99

Otopark

27 RU 151

1997

Mz

Motosiklet

Hurda

100,00

30,00

01.10.2014

11:20

50

100

Otopark

27 FN 274

1996

Mz

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

11:30

51

101

Otopark

01 E 2273

1976

Planet

Motosiklet

Hurda

75,00

22,50

01.10.2014

14.00

52

102

Otopark

33 EC 589

1975

Peugeot

Motorlu Bisiklet

Hurda

70,00

21,00

01.10.2014

14:10

53

103

Otopark

46 EA 191

1991

Xıngfu

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

14:20

54

5

Otopark

46 E 7032

2006

Dorado

Motosiklet

Hurda

70,00

21,00

01.10.2014

14:30

55

19

Otopark

46 ES 559

1993

Planet

Mootosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

14:40

56

31

Otopark

46 EF 020

1992

Mz

Motosiklet

Hurda

95,00

28,50

01.10.2014

14:50

57

41

Otopark

46 EV 515

1998

Planet

Motosiklet

Hurda

100,00

30,00

01.10.2014.

15:00

58

48

Otopark

46 E 0543

1992

Renault

Otomobil

Hurda

500,00

150,00

01.10.2014

15:10

59

56

Otopark

46 EV 216

1989

Tofaş - Fıat

Otomobil

Hurda

350,00

105,00

01.10.2014

15:20

60

63

Otopark

46 EV 050

1988

Renault

Otomobil

Hurda

500,00

150,00

01.10.2014

15:30

61

68

Otopark

46 HY 166

1987

Tofaş - Fıat

Otomobil

Hurda

450,00

135,00

01.10.2014

15:40

62

10

Otopark

46 EC 977

1989

Peugeot

Motorlu Bisiklet İki Tekerli

Hurda

70,00

21,00

01.10.2014

15:50

63

1

Otopark

46 EK 971

1990

Mz

Motosiklet

Hurda

90,00

27,00

01.10.2014

16:00

64

60

Otopark

46 EP 521

2006

Bıanchı

Motosiklet

Tamiri ekonomik değildir

115,00

34,50

01.10.2014

16:10

65

35

Otopark

46 E 2470

2006

Ramzey

Motosiklet

Tamir ile kullanılabilir

110,00

33,00

01.10.2014

16:20

BASIN NO:781

#

19 Eyl 2014 - 13:34 - İhale İlanlari


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.