İLAN ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu, ilanın (A) bölümünde bulunan taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle, ilanın (B) bölümünde bulunan taşınmaz malın üzerinde; konut hariç, eğitim, sağlık, turizm, sanayi, ticari, tarım ve organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişiler lehine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü’nde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),

Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Not: İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adresinde de görülebilir.

A ) TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü ( m )

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

8895

Karahasanuşağı

195 / 48

Ham Toprak

Karahasanuşağı

1.533,97

Tam

İmarsız

5.550,00

1.665,00

22.05.2017

09:00

2

8897

Karahasanuşağı

195 / 49

Ham Toprak

Karahasanuşağı

1.553,22

Tam

İmarsız

5.600,00

1.680,00

22.05.2017

09:10

3

1906

Dağdere

113 / 8

Hali Arazi

Takımdere

3.861,50

Tam

İmarsız

26.300,00

7.890,00

22.05.2017

09:20

4

3282

Türkören

102 / 63

Tarla

Köyetrafı

2.617,36

Tam

İmarsız

16.000,00

4.800,00

22.05.2017

09:30

5

9897

Türkören

164 / 1

Arsa

-----

540,95

Tam

İmarsız

3.800,00

1.140,00

22.05.2017

09:40

6

3676

Beyyurdu

115 / 5

Hali Arazi

Köyiçi

21.729,30

Tam

İmarsız

81.500,00

24.450,00

22.05.2017

09:50

7

3698

Beyyurdu

123 / 4

Hali Arazi

Köyiçi

660,06

Tam

İmarsız

2.500,00

750,00

22.05.2017

10:00

8

3694

Beyyurdu

127 / 6

Hali Arazi

Köyiçi

202,11

Tam

İmarsız

800,00

240,00

22.05.2017

10:10

9

3692

Beyyurdu

128 / 6

Hali Arazi

Köyiçi

460,71

Tam

İmarsız

1.800,00

540,00

22.05.2017

10:20

10

3691

Beyyurdu

129 / 3

Hali Arazi

Köyiçi

514,95

Tam

İmarsız

2.000,00

600,00

22.05.2017

10:30

11

3687

Beyyurdu

129 / 11

Hali Arazi

Köyiçi

770,65

Tam

İmarsız

3.000,00

900,00

22.05.2017

10:40

12

3903

Köşk

125 / 3

Arsa

Köy Civarı

1.258,10

Tam

İmarsız

4.450,00

1.335,00

22.05.2017

10:50

13

3905

Köşk

131 / 21

Arsa

Köyiçi

2.801,69

Tam

İmarsız

9.850,00

2.955,00

22.05.2017

11:00

14

8557

İkizpınar

113 / 41

Ham Toprak

Kamotepe

50.042,74

Tam

İmarsız

151.000,00

45.300,00

22.05.2017

11:10

15

9930

İkizpınar

117 / 86

Ham Toprak

İkizpınar Küm

20.298,14

Tam

İmarsız

61.000,00

18.300,00

22.05.2017

11:15

16

2108

Gücük

118 / 1

Taşlık

Körkuyusu

27.900,00

Tam

İmarsız

279.000,00

83.700,00

22.05.2017

11:20

17

2149

Gücük

140 / 2

Hali Arazi

Taşlık, Kayalık

Oba

8.347,42

Tam

İmarsız

92.000,00

27.600,00

22.05.2017

11:25

18

9594

Sevdilli

102 / 42

Hali Arazi

Alhaslı

21.317,44

Tam

İmarsız

170.600,00

51.180,00

22.05.2017

11:30

19

9352

Tepebaşı

( Kastal )

137 / 28

Tarla

Ziyaret

27.369,61

Tam

İmarsız

112.250,00

33.675,00

22.05.2017

11:35

20

9889

Çiçek

108 / 32

Tarla

Çiğdemlik

1.443,81

Tam

İmarsız

190.000,00

57.000,00

22.05.2017

11:40

21

9890

Çiçek

108 / 33

Tarla

Çiğdemlik

1.537,55

Tam

İmarsız

204.000,00

61.200,00

22.05.2017

11:45

22

9891

Çiçek

108 / 34

Tarla

Çiğdemlik

1.954,00

Tam

İmarsız

118.000,00

35.400,00

22.05.2017

11:50

23

3971

Güneşli

134 / 12

Arsa

Paşalık

480,77

Tam

İmarlı

146.650,00

43.995,00

22.05.2017

11:55

24

9239

Kümbet

180 / 251

Arsa

Pınarbaşı

995,67

Tam

İmarlı

597.402,00

179.220,60

22.05.2017

13:30

25

9384

Kümbet

934 / 8

Arsa

-----

141,02

Tam

İmarlı

49.357,00

14.807,10

22.05.2017

13:35

26

3802

Kümbet

935 /21

Arsa

Tekkeyeri

306,33

Tam

İmarlı

107.216,00

32.164,80

22.05.2017

13:40

27

9083

Kümbet

938 / 22

Arsa

-----

151,95

Tam

İmarlı

60.780,00

18.234,00

22.05.2017

13:45

28

9393

Kümbet

1713 / 2

Arsa

-----

238,84

Tam

İmarlı

119.500,00

35.850,00

22.05.2017

13:50

29

9821

Karaelbistan

135 / 5

Arsa

Çayır

416,18

Tam

İmarlı

169.585,00

50.875,50

22.05.2017

14:00

30

9823

Karaelbistan

135 / 6

Arsa

Çayır

449,14

Tam

İmarlı

148.835,00

44.650,50

22.05.2017

14:10

31

8950

Bakış

( Güneşli )

109 / 93

Taşlık ve Ham Toprak

Haraba

410,78

Tam

İmarlı

7.500,00

2.250,00

22.05.2017

14:20

32

9093

Bakış

( Güneşli )

109 / 95

Arsa

Haraba

246,11

Tam

İmarlı

4.500,00

1.350,00

22.05.2017

14:30

33

9092

Bakış

( Güneşli )

109 / 96

Arsa

Haraba

128,72

Tam

İmarlı

2.500,00

750,00

22.05.2017

14:40

34

9406

Bakış

( Güneşli )

141 / 253

Arsa

Köycivarı

57,24

Tam

İmarlı

1.100,00

330,00

22.05.2017

14:50

35

9411

Bakış

( Güneşli )

141 / 258

Arsa

Köycivarı

244,38

Tam

İmarlı

4.500,00

1.350,00

22.05.2017

15:00

36

9412

Bakış

( Güneşli )

141 / 259

Arsa

Köycivarı

414,66

Tam

İmarlı

7.500,00

2.250,00

22.05.2017

15:10

37

4051

Bakış

( Hüyücek )

253 / 6

Arsa

Hüyücek

234,00

Tam

İmarlı

4.500,00

1.350,00

22.05.2017

15:20

38

8809

Bakış

( Güneşli )

268 / 1

Arsa

Köyiçi Haraba

999,91

Tam

İmarlı

17.500,00

5.250,00

22.05.2017

15:30

39

8810

Bakış

( Güneşli )

268 / 2

Arsa

Köyiçi Haraba

1.559,67

Tam

İmarlı

27.000,00

8.100,00

22.05.2017

15:40

40

8812

Bakış

( Güneşli )

270 / 1

Arsa

Köyiçi Haraba

3.360,80

Tam

İmarlı

58.000,00

17.400,00

22.05.2017

15:50

41

9925

Bakış

( Güneşli )

276 / 2

Arsa

Köyiçi Haraba

840,12

Tam

İmarlı

15.000,00

4.500,00

23.05.2017

09:00

42

9928

Bakış

( Güneşli )

276 / 5

Arsa

Köyiçi Haraba

2.938,82

Tam

İmarlı

61.716,00

18.514,80

23.05.2017

09:10

43

8819

Bakış

( Güneşli )

277 / 1

Arsa

Köyiçi Haraba

4.753,30

Tam

İmarlı

83.500,00

25.050,00

23.05.2017

09:20

44

8820

Bakış

( Güneşli )

278 / 1

Arsa

Köyiçi Haraba

3.986,82

Tam

İmarlı

70.000,00

21.000,00

23.05.2017

09:30

45

8822

Bakış

( Güneşli )

280 / 1

Arsa

Köyiçi Haraba

6.064,38

Tam

İmarlı

106.500,00

31.950,00

23.05.2017

09:40

46

9054

Bakış

( Hüyücek )

281 / 1

Arsa

Hüyücek

670,51

Tam

İmarlı

13.000,00

3.900,00

23.05.2017

09:50

47

9055

Bakış

( Hüyücek )

281 / 2

Arsa

Hüyücek

626,19

Tam

İmarlı

12.000,00

3.600,00

23.05.2017

10:00

48

9056

Bakış

( Hüyücek )

281 / 3

Arsa

Hüyücek

571,92

Tam

İmarlı

11.000,00

3.300,00

23.05.2017

10:10

49

9157

Bakış

( Hüyücek )

282 / 1

Arsa

Köyönü

1.706,63

Tam

İmarlı

31.500,00

9.450,00

23.05.2017

10:20

50

9158

Bakış

( Hüyücek )

283 / 1

Arsa

Köyönü

1.146,97

Tam

İmarlı

21.500,00

6.450,00

23.05.2017

10:30

51

9159

Bakış

( Hüyücek )

283 / 2

Arsa

Köyönü

700,13

Tam

İmarlı

13.000,00

3.900,00

23.05.2017

10:40

52

9173

Bakış

( Hüyücek )

289 / 1

Arsa

Köyönü

600,39

Tam

İmarlı

11.500,00

3.450,00

23.05.2017

10:50

53

9175

Bakış

( Hüyücek )

289 / 3

Arsa

Köyönü

849,01

Tam

İmarlı

16.000,00

4.800,00

23.05.2017

11:00

54

9116

Bakış

( Hüyücek )

292 / 2

Arsa

Köyönü

555,14

Tam

İmarlı

10.500,00

3.150,00

23.05.2017

11:10

55

9128

Bakış

( Hüyücek )

292 / 15

Arsa

Köyönü

251,27

Tam

İmarlı

5.000,00

1.500,00

23.05.2017

11:20

B ) TAŞINMAZ MAL İRTİFAK HAKKI TESİSİ

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü

( m )

İrtifak Hakkı Tesis Edilecek (m)

İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Süre

İmar Durumu

( İrtifaka Konu Alanın)

İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli

( TL )

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

56

4260

Karaelbistan

277 / 6

Taşlık

Kayapınarı

84.380,54

84.380,54

30 Yıl

İmarsız

79.000,00

23.700,00

23.05.2017

11:30

Basın: 599213

#

09 May 2017 - 16:57 - İhale İlanlari


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.