AFŞİNDER'den Kah­ra­man­ma­raş'taki dep­rem­ze­de­le­re yar­dım

İstan­bul'da fa­ali­yet gös­te­ren Afşin Es­hab-ı Kehf Dost­luk Kül­tür ve Çevre Der­ne­ğin­ce (AFŞİNDER), Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­ler­den et­ki­le­nen Afşin il­çe­sin­de­ki dep­rem­ze­de­le­re por­ta­tif bez gar­dı­rop da­ğı­tıl­dı.

AFŞİNDER'den Kah­ra­man­ma­raş'taki dep­rem­ze­de­le­re yar­dım
Haber albümü için resme tıklayın

Der­nek üye­le­ri, il­çe­ye ulaş­tır­dık­la­rı bez gar­dı­rop­la­rı, Trab­zon Köp­rü­ba­şı Be­le­di­ye­si ve Ko­ca­eli Batı Ya­ka­sı Mo­bil­ya Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ahşap kon­tey­ner­ler­de kalan afet­ze­de­le­re he­di­ye etti.
AFŞİNDER Baş­ka­nı Ahmet Ardıç, AA mu­ha­bi­ri­ne, dep­re­min ilk gü­nün­den iti­ba­ren dep­rem­ze­de­le­re yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Ardıç, İstan­bul'da ya­şa­yan Af­şin­li hem­şeh­ri­le­ri­nin des­te­ğiy­le temin et­tik­le­ri por­ta­tif bez gar­dı­rop­la­rı, ara­la­rın­da asır­la­ra da­ya­lı kar­deş­lik bağı olan Trab­zon Köp­rü­ba­şı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ahşap kon­tey­ner­ler­de ya­şam­la­rı­nı sür­dü­ren dep­rem­ze­de­le­re tak­dim et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Dep­rem­de ev­le­ri yı­kı­ma uğ­ra­yan ve ağır hasar alan va­tan­daş­la­rın kon­tey­ner kent­ler­de ya­şam­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü­ne işa­ret eden Ardıç, "İnsan­la­rı­mı­zın yaşam alan­la­rı kü­çül­dü. Bu küçük alan­lar­da mak­si­mum alanı elde edecek bir gar­dı­rop ta­sar­lat­tık. Gar­dı­rop­la­rı­mı­zı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz." dedi.
Ardıç, kır­sal ma­hal­le­ler dahil kon­tey­ner­de ya­şa­yan tüm ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne yar­dım ulaş­tır­mak is­te­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, "Top­lam­da bin adet ta­sar­lat­tık. İlk etap­ta toplu yaşam alan­la­rın­da kalan va­tan­daş­la­rı­mı­za ulaş­mak is­te­dik. Va­tan­daş­la­rı­mız, temel ih­ti­yaç­la­rı olan el­bi­se­le­ri­ni ra­hat­ça ko­ya­bi­lecek." diye ko­nuş­tu.
Mil­le­tin, büyük bir­lik­te­lik duy­gu­suy­la ha­re­ket et­ti­ği­ne dik­ka­ti çeken Ardıç, şun­la­rı kay­det­ti:
"Tüm Müs­lü­man ale­mi­nin Ra­ma­zan Bay­ra­mı'nı teb­rik edi­yo­rum. Büyük bir afet ya­şa­dık. Bu hiz­me­te katkı sunan tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Dep­re­min ikin­ci günü iti­ba­rıy­la AFŞİNDER ola­rak, Afşin'de 22 gün bo­yun­ca aşevi fa­ali­ye­ti­miz oldu. Ül­ke­nin her ye­rin­den, her ku­rum­dan dep­rem böl­ge­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın yar­dı­mı­na koş­tu­lar. Der­nek ola­rak in­san­la­rı­mı­zın eksik ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya devam edi­yo­ruz."
Por­ta­tif bez gar­dı­rop ulaş­tı­rı­lan afet­ze­de Senem Güneş, AFŞİNDER Baş­ka­nı Ardıç'a ve bunun için emek har­ca­yan­la­ra te­şek­kür etti. (AA)

24 Nis 2023 - 14:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel