Kırsal mahallelerde arazi satışı ve kiralaması yapılacak

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı 4 kırsal mahalledeki mülkiyeti hazineye ait 11 adet taşınmazın satışı ve 1’inin de kiralanması için ihale düzenleyecek.

 

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Gücük, Beştepe ve Kalealtı Mahalleleri’nde yer alan arsa, arazi, taşlık ve kayalık vasfındaki 11 adet taşınmazı açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazlardan 9’u Gücük Mahallesi’nde yer alırken 1’er adedi de Beştepe ve Kalealtı Mahallelerinde bulunuyor. Taşınmazlar için belirlenen tahmini bedeller ise 300 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Taşınmazların ihalesi, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale tarihi ise 31 Ağustos 2022 olarak belirlendi. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar; her bir taşınmaz için belirlenen geçici teminat, yasal yerleşim yerini gösterir belge, tebligat için Türkiye’de bir adres bilgisi, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekecek.

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5 bin TL’yi geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecek. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Aynı ihale çerçevesinde Aksakal Mahallesi’nin Hamo Yurdu mevkiindeki 216 dekarlık arazinin de kiralaması yapılacak. Tarımsal amaçlı olarak 3 yıllığına kiralanacak arazinin muhammen bedeli 17 bin lira olarak belirlendi.

17 Ağu 2022 - 17:56 - Güncel