Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Düzenlemeyle sağlık çalışanlarına ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödeme"nin toplamıyla belirlenecek Teşvik ek ödemesi ise personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve dışı çalışmalarına karşılık döner sermayeden yapılan ödemeyi içine alıyor

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterler doğrultusunda, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas alınarak döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları düzenlendi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin amaçlandığı yönetmelik il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri, ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel (663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ve 45'inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananlar, Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesine göre görevlendirilen üniversite personelini kapsıyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün-saatlerinde veya belirli vakalar, işler ile en az 1 ay süreyle görevlendirilen sağlık personeli, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar, sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanıp Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personel de yönetmelik kapsamında yer alıyor.

Bakanlıkça tabip, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için bireysel hedef göstergelerine göre belirlenen 1,0 ila 1,4 arasında değişen katsayı "bireysel hedef katsayısı" olarak düzenlenirken, yönetmeliğe katsayılara ilişkin eğitici destekleme puanı, hizmet verimlilik katsayısı, mesai dışı, mesai içi çalışma ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, H1N1, SARS, kuş gribi, meningokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen izolasyon odalarında görev yapanları kapsayan tanımlar eklendi.

- Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının istirahat süreleri "çalışılmış gün" olarak sayılacak

Yönetmeliğe göre ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilecek.

Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, "çalışılmış gün" olarak kabul edilecek.

- Her sağlık tesisinde "inceleme heyeti" oluşturulacak

Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığı, tıp etiğine, mevzuata uygunluğu, ek ödeme dönemleri için personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine yönelik işlemleri yürütecek.

Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilmesi, bağımsız iş yapabilme, inisiyatif kullanabilme, kendini geliştirme gayreti, işin güçlüğü ve riski gibi kıstaslar dikkate alınarak çalışan personel sayısının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla, başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20'sine kadar ek puan verilebilecek. Belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde 6 ayı geçemeyecek.

Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesisinden; Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine en az 1 ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden; sağlık tesislerinden Bakanlığın taşra teşkilatına görevlendirilen personele de görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılacak.

Ayrıca Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanı sıra asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödemede bulunulacak. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek, bu kişilere yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını aşmayacak.

- Kadın doğum uzmanı ve ebelere "normal doğum" teşviki

Kadın doğum uzmanları ve asistanları ile ebelere normal doğumu teşvik amacıyla, sağlık tesisi puan ortalamasına kadar normal doğum teşvik ek puanı verilebilecek. Normal doğum teşvikine yönelik çalışmaların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

Mesai dışı çalışmada resmi tatil günleri ve nöbet izninde olduğu günler hariç olmak üzere, ilgili personelin mesai dışı ödemeye esas puanı, aynı güne ait mesai içi puanı aşamayacak, aşan puanı mesai içi puanı olarak değerlendirilecek.

Bakanlıkça belirlenen aylık mesai içi asgari puana ulaşamayan tabiplerin mesai dışındaki çalışmaları mesai içi çalışma olarak kabul edilecek ve bu puanları mesai içi puana eklenerek hesaplanacak.

- Ek ödemeler "temel" ve "teşvik" ek ödemelerinden oluşacak

Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşacak.

Temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve "taban ödeme" toplamıyla belirlenecek. Sabit ödeme, tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3'üncü maddesine göre; sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personeli ile tabip dışı personel için de aynı kanunun 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının 6'ncı cümlesi gereği merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme olarak tanımlandı.

Taban ödeme ise personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan ödemeyi kapsayacak, bu ödeme yönetmeliğin "Ek-3A" sayılı tablosunda yer alan personelin kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunacak.

Bu ödemenin hesaplanmasında mesai içi aktif çalışma gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılacak. Disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince bu ödeme yapılmayacak.

- Teşvik ek ödemesi

Teşvik ek ödemesi ise personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden personele yapılan ödemeyi içine alıyor.

Teşvik ödemesinde ülke, bölge, hastane grupları ve hastane tahakkukları, verimlilik, hasta memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler dikkate alınarak sağlık tesisinin dağıtabileceği miktar ile bu miktarın tabip ve tabip dışı personele verilecek oranları Bakanlıkça belirlenecek.

Yönetmelikte uluslararası sağlık hizmetleri ek ödemesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın, hizmet puanının ve net teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin detaylar da düzenlendi.

- Ödenecek net ek ödeme tutarları

Yönetmeliğe göre, temel ek ödeme tutarı; sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşacak. Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu "teşvik ek ödemesi" tutarı bulunacak. Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak. Bu tutar da mesai dışı tavan ek ödeme tutarını aşmayacak.

Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak, bu tutar da ilgili tavan ek ödeme tutarından fazla olmayacak.

Ek ödemeler aylık dönemler halinde yapılacak.

- Bakanlık kadro unvan katsayılarını yüzde 50'ye kadar artırabilecek

Bakanlık sağlık tesislerinde ek ödemelerin hakkaniyetli dağıtımı amacıyla yönetmeliğin Ek-2 sayılı tablosunda yer alan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını yüzde 50'ye kadar artırmaya, 7'nci ve 8'inci maddelerdeki oran ve katsayıları yüzde 50 oranında azaltmaya ve bir katına kadar artırmaya, Ek-4 sayılı tablodaki tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden artırımlı hizmet sunum alan katsayılarını yüzde 50 oranına kadar azaltmaya ve artırma yetkisine sahip olacak.

Bu yönetmelikle birlikte 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

12 Ağu 2022 - 12:11 Ankara- Sağlık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistan Kaynarca Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistan Kaynarca hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistan Kaynarca editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistan Kaynarca değil haberi geçen ajanstır.